The Yudansha Kobujitsu Karate-Do Federation
in collaboration with Martial Fitness Point
organize
 
JUUICHIGATSU
BUDO KEIKO
.
conducted by

.
Giovanni Di Meglio Shihan
7
th Dan Kyoshi
Okinawa Goju-Ryu Karate
Shindo-Ryu Jujutsu

S.GIORGIO DI NOGARO (UD - ITALY)
November 23-24, 2013