YKKF INDIA

DON BOSCO HIGH SCHOOL
Technical Director: Jehangir Shroff Sensei
5th Dan Okinawa Goju-Ryu Karate
AF - Last updating:
SURNAME AND NAME BUDOPASS DISCIPLINE RANK
SANGHVI YASH
DOSHI AYUSH
SANGHVI DHWANEIL
SHAH DEVANSH
RAMAN RAJESH
SHAH JAINAM
BHANSALI KARAN
AGICHA RISHIK
JOSHI REHAN
GOSAR HARSH
THAKKAR VIDHYUT
RODRIGUES CARLTON
MEHTA YASH
GANDHI SOHAM
DESAI BINOY
MODY UNMIL
MENEZAS DAVID
NISHAR RUSHABH
SHAH TIRTHAN
GANDHI MINOO
FERNANDES ARNOLD
FERNANDES STEVEN
FERNANDES TYSON
SHETTY PRITHVIRAJ
SHETTY ARUNA
  OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
1ST KYU
3RD KYU
5TH KYU
6TH KYU
6TH KYU
6TH KYU
6TH KYU
6TH KYU
7TH KYU
7TH KYU
8TH KYU
8TH KYU
9TH KYU
9TH KYU
10TH KYU
10TH KYU
10TH KYU
10TH KYU
10TH KYU
10TH KYU
5TH KYU
5TH KYU
5TH KYU
6TH KYU
6TH KYU
Back to YKKF India mebers