YKKF INDIA

KENEDY VIDYA BHAVAN HIGH SCHOOL
Technical Director: Jehangir Shroff Sensei
5th Dan Okinawa Goju-Ryu Karate
AF - Last updating:
SURNAME AND NAME BUDOPASS DISCIPLINE RANK
SINGH ANGAD
YOGESH T.
YADAV ADARSH
MERCHANT MEHERNAVAZ
DHAM ROHEL
MUNGLANI SHIKHAA
DIYARI SIDDARTH
ACHYUT J.SAI
PRABHAKARAN ABHISHEK
PRABHAKARAN THRISHALA
PRABHAKARAN AMAR
SHARMA KESHAV
YADAV SAI GAURAV
BHALERAO OJASVI
MAHESHWARI PRERANA
RISHAB T.
PATIL AKSHAY M.
KIRAN K.ROHIT
IYENGAR ANIRUDH RAJU
REDY C.ANANYA
TRIVEDI KHUSH
TRIVEDI PRATHAM
SUHASINI KONA
MANSINGH SIMRAN
MANI DRISHYA
CHAKRAVARTY U.ADITYA
JOSHI VARTHIKA
REDDY M.RAVI TAJA
PRANAY P.
CHOUHAN ARNAV
RALLI VISHNU VARDHAN N.
MATTA SIDDHARTH
MOORTHY PRANAV
NAIR RAHUL
  OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
3RD KYU
5TH KYU
6TH KYU
6TH KYU
6TH KYU
6TH KYU
6TH KYU
6TH KYU
6TH KYU
6TH KYU
7TH KYU
7TH KYU
7TH KYU
7TH KYU
7TH KYU
7TH KYU
8TH KYU
8TH KYU
8TH KYU
8TH KYU
8TH KYU
8TH KYU
9TH KYU
9TH KYU
9TH KYU
9TH KYU
10TH KYU
10TH KYU
10TH KYU
10TH KYU
10TH KYU
10TH KYU
10TH KYU
6TH KYU
Back to YKKF India mebers