OKINAWA
GOJU-RYU KARATE-DO

沖 縄 剛 柔 流 空 手 道

JUI-KYU
10th KYU
technical program from 10th to 9th Kyu
White belt to White belt one stripe
Juikyu to Kukyu
mainFrame
Frequenza ad un seminario nazionale organizzato dalla YKKF
Kata: Taikyoku Jodan
Taikyoku Chudan
 
Kihon Waza:
  • Seiken Oi Tsuki (Zenkutsu Dachi)
  • Seiken Gyaku Oi Tsuki (Zenkutsu Dachi)
  • Jodan Age Uke (Zenkutsu Dachi)
  • Chudan Yoko Uke (Zenkutsu Dachi)
  • Chudan Uchi Uke (Zenkutsu Dachi)
  • Gendan Barai (Zenkutsu Dachi)
  • Mae Geri Kekomi (Zenkutsu Dachi)
  • Mae Geri Keage (Zenkutsu Dachi)
  • Mawashi Geri (Zenkutsu Dachi)
 
Ukemi Waza: Mae Ukemi
Mae Zempo Kaiten Ukemi
Ushiro Ukemi