OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OVER 13 MUDANSHA RANKS

Rank

Belt Kanji minimum period of time to achieve the rank
10th Kyu Juu-Kyu White Shiro No Obi 白色帯  
9th Kyu Kyuu-Kyu one stripe 4 month
8th Kyu Hachi-Kyu two stripe 4 month
7th Kyu Shichi-Kyu Yellow Kiiroi No Obi 黄色帯 4 month
6th Kyu Roku-Kyu Orange Daidaiiro No Obi 橙色帯 4 month
5th Kyu Go-Kyu Green Midori No Obi 緑色帯 4 month
4th Kyu Yon-Kyu Blue Aoiro No Obi 青色帯 8 month
3rd Kyu San-Kyu Brown Chairo No Obi 茶色帯 8 month
2nd Kyu Ni-Kyu one stripe 4 month
1st Kyu Ichi-Kyu two stripe 4 month