Chudan    
Chudan Oi Tsuki   1
Chudan Uchi Uke   1
Chudan Yoko Uke   1
Gendan Barai   1
Gedan Oi Tsuki    1
Gyaku Tsuki   1
Heiko Dachi   1

Jodan

 

Jodan Age Uke   1
Jodan Oi Tsuki   1