Mae Geri Keage   1
Mae Geri Kekomi   1
Mae Hiji Ate   1
Mae Ukemi   1
Mae Zempo Kaiten Ukemi   1
Mawashi Geri   1
Naname Shiko Dachi   1
Nijushichi Waza   1
Ren Tsuki   1
Renshu    
Sanbon Tsuki   1
Sanbon Yokusoku Kumite   1
Sanchin Dachi   1
Seiken Gyako Oi Zuki   1
Seiken Oi Zuki  

1

Shiho Ukemi   1
Shiko Dachi   1