Taikyoku   1
Ushiro Geri   1
Ushiro Ukemi   1
Ushiro Kaiten Ukemi   1
Waza    
Yoko Geri   1
Yokomuchi Shiko Dachi   1
Yoko Ukemi   1
Zenkutsu Dachi   1