TAKEDA-RYU
IAIDO


武田流魔呂登派居合道

Techniques A/J
Techniques K
Techniques M/S
Techniques T/Z
Mudansha
Yudansha ranks
Yudansha title
Goju-Ryu Karate
Kobudo
Shindo-Ryu Jujutsu
Takeda-Ryu Aiki-Jutsu

.