MAROTO-HA
TAKEDA-RYU IAIDO
武田流魔呂登派居合道
SAN-KYU
3rd KYU
technical program from 3rd to 2nd Kyu
White belt to Brown belt
Sankyu to Nikyu
mainFrame
Frequenza ad un seminario nazionale organizzato dalla YKKF
Nuki-Tsuke-Waza: Shuihei-nuki-tsuke
Tate-nuki-tsuke
Migi-naname-ue-nuki-tsuke
Hidari-naname-ue-nuki-tsuke
 
Noto Waza:

Shuihei-uke-shuihei-noto
Tate-uke-tate-noto
Shuihei-uke-tate-noto

 
Chiburi Waza: Yoko-gaeshi-chiburi
Seoi-chiburi
Jodan-mawashi-chiburi
 
Ken-no-kamae Waza:

Seigan-no-kamae
Gedan-no-kamae
Jodan-no-kamae
Dai-jodan-no-kamae
Katate-dai-jodan-no-kamae
Katate-jodan-no-kamae
Hasso-no-kamae
Hasso-jodan-no-kamae
Gyaku-hasso-no-kamae
Gyaku-hasso-jodan-no-kamae
Gedan-waki-no-kamae
Chudan-waki-no-kamae

 
Kiritsuke Waza: Do-kiritsuke
Shomen-kiritsuke
Migi-men-kiritsuke
Hidari-men-kiritsuke
Kote-kiritsuke
 
Kiri Waza: Shomen-kiri
 
Uke-morote-Waza: Jodan-morote-uke
 
Uke-katatae Waza: Chudan-nuki-uchi-uke
Jodan-shomen-nuki-uchi-uke
Migi-jodan-nuki-uchi-uke
Hidari-jodan-nuki-uchi-uke
Chudan-nuki-barai-uke