MAROTO-HA
TAKEDA-RYU IAIDO
武田流魔呂登派居合道
NI-KYU
2nd KYU
technical program from 2nd to 1st Kyu
Brown belt to Brown belt one stripe
Nokyu to Ikkyu
mainFrame
Frequenza ad un seminario nazionale organizzato dalla YKKF
Kiri Waza: Migi-men-kiri
Hidari-men-kiri
Migi-do-kiri
Hidari-do-kiri
Migi-kote-kiri
Hidari-kote-kiri
 
Uke-morote-Waza: Jodan-migi-harai
Jodan-hidari-harai
Chudan-migi-harai
Chudan-hidari-harai
Jodan-migi-tome
Jodan-hidari-tome
Chudan-migi-tome
Chudan-hidari- tome
Chudan-migi-mine-barai
Chudan-hidari-mine-barai
 
Tai-sabaki-batto: Hiki-ashi-batto
Hidari-irimi-batto
Migi-irimi-batto
Tai-otoshi-batto