SOBO-JUTSU
TAKEDA-RYU MAROTO-HA
YUDANSHA TITLES "honourable" Menkyo-Jo

Grade

Kanji Minimum Age
SHODEN-KYOHAN 初伝違反 25
CHUDEN-KYOHAN 中伝違反
30
SHIHAN 師範 35
JODEN-SHIHAN 上伝師範 40
OKUDEN-SHIHAN 奥伝師範 45
KAIDEN-SHIHAN 皆伝師範
55
SOKE-DAI SHIHAN
or NI-DAI SHIHAN
祖家-大師範
弐-大師範