Y.K.K.F. WORLD MEMBERS

INDIA

YKKF India Dojos - Kenedy Vidya Bhavan High School
Technical Director - Shroff Jehangir R.- 5th Dan Okinawa Goju-Ryu Karate

NAME
AFFILIATION CATEGORY
DISCIPLINE AND RANK
SINGH ANGAD
YOGESH T.
YADAV ADARSH
MERCHANT MEHERNAVAZ
DHAM ROHEL
MUNGLANI SHIKHAA
DIYARI SIDDARTH
ACHYUT J.SAI
PRABHAKARAN ABHISHEK
PRABHAKARAN THRISHALA
PRABHAKARAN AMAR
SHARMA KESHAV
YADAV SAI GAURAV
BHALERAO OJASVI
MAHESHWARI PRERANA
RISHAB T.
PATIL AKSHAY M.
KIRAN K.ROHIT
IYENGAR ANIRUDH RAJU
REDY C.ANANYA
TRIVEDI KHUSH
TRIVEDI PRATHAM
SUHASINI KONA
MANSINGH SIMRAN
MANI DRISHYA
CHAKRAVARTY U.ADITYA
JOSHI VARTHIKA
REDDY M.RAVI TAJA
PRANAY P.
CHOUHAN ARNAV
RALLI VISHNU VARDHAN N.
MATTA SIDDHARTH
MOORTHY PRANAV
NAIR RAHUL
BROWN BELT
MUDANSHA
MUDANSHA
MUDANSHA
MUDANSHA
MUDANSHA
MUDANSHA
MUDANSHA
MUDANSHA
MUDANSHA
MUDANSHA
MUDANSHA
MUDANSHA
MUDANSHA
MUDANSHA
MUDANSHA
MUDANSHA
MUDANSHA
MUDANSHA
MUDANSHA
MUDANSHA
MUDANSHA
MUDANSHA
MUDANSHA
MUDANSHA
MUDANSHA
MUDANSHA
MUDANSHA
MUDANSHA
MUDANSHA
MUDANSHA
MUDANSHA
MUDANSHA
MUDANSHA
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO
3RD KYU
5TH KYU
6TH KYU
6TH KYU
6TH KYU
6TH KYU
6TH KYU
6TH KYU
6TH KYU
6TH KYU
7TH KYU
7TH KYU
7TH KYU
7TH KYU
7TH KYU
7TH KYU
8TH KYU
8TH KYU
8TH KYU
8TH KYU
8TH KYU
8TH KYU
9TH KYU
9TH KYU
9TH KYU
9TH KYU
10TH KYU
10TH KYU
10TH KYU
10TH KYU
10TH KYU
10TH KYU
10TH KYU
6TH KYU

Back to India home page